1η Συνάντηση εταίρων LIFE Natura2000Value Crete

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τρίτη, Αύγουστος 26, 2014

Εταίροι στο έργο LIFE Natura2000 Value Crete είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Συντονιστής), η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ιδρύθηκε το 1980 στο πλαίσιο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Μουσείο, πέρα από τη μόνιμη του Έκθεση, εστιάζεται στη μελέτη της βιοποικιλότητας του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.  Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών έχει αρμοδιότητα το συντονισμό όλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι μη-κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα.

Την Τρίτη 26/08/2014 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η πρώτη συνάντηση των εταίρων του LIFE Natura2000ValueCrete, ενώ οριστικοποιήθηκε η σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον προγραμματισμό των βασικών δράσεων που αφορούν στον πρώτο χρόνο υλοποίησης, όπως η δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE, αλλά και συναφή έργα άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, η καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στις περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης, η υλοποίηση της έρευνας ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης του περιβαλλοντικού προφίλ των παραγωγικών φορέων και κατοίκων στις περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης και η σύσταση και λειτουργία και της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ.Παναγιώτη Δρούγα, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παρουσία του οποίου ήταν καταλυτική για τον ομαλό σχεδιασμό των δράσεων του έργου.