Τι είναι το LIFE Natura2000Value Crete;

Λίγα λόγια για το LIFE Natura2000Value Crete...

Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία (LIFE+ Information & Communication) έχει ως στόχο τη διάδοση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση γύρω από διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και την παροχή στήριξης για συνοδευτικά μέτρα, όπως η ενημέρωση και οι εκστρατείες επικοινωνίας – επιμόρφωσης, που σχετίζονται με την εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.

Αντικείμενο του έργου LIFE Natura2000Value Crete είναι η υλοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής ενημέρωσης του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται εντός των περιοχών NATURA 2000 (αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα, υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, μηχανικοί, μαθητές, φοιτητές, επισκέπτες), αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού της Κρήτης για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000. Έμφαση θα δοθεί στα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, κύρια στην ορνιθοπανίδα της Κρήτης. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της πολύτιμης συνεισφοράς των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στην κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η προώθηση εναλλακτικών – περιβαλλοντικά ωφέλιμων – οικονομικών δραστηριοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, έτσι ώστε να εμπλακεί ενεργά στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Κρήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο εργασίας προβλέπεται η διοργάνωση ημερίδων και ανοιχτών εκδηλώσεων ενημέρωσης για τα οικοσυστήματα και την ορνιθοπανίδα των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 σε κάθε έναν από τους 24 Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και σεμιναρίων για την οικολογική κατάρτιση συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου και φοιτητές), εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και συμμετοχή σε τοπικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη για τη διάδοση των μηνυμάτων του έργου. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) δημιουργία έντυπου (εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία, δύο τεύχη του περιοδικού "Οιωνός" της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας αποκλειστικά αφιερωμένα στην αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και την ορνιθοπανίδα, αφίσες, T-shirts, ημερολόγια κ.ά.) και οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα) ενημέρωσης για τη βιοποικιλότητα και την αξία των υπηρεσιών των ορεινών, αγροτικών και παράκτιων οικοσυστημάτων εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 του νησιού, β) συνεντεύξεις και δελτία τύπου, γ) δημιουργία μιας κινητής φωτογραφικής έκθεσης με σκοπό την προσέλκυση ευρύτερου κοινού, και δ) δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου (NATURA HALL) μέσα στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με πληροφορίες για τα οικοσυστήματα και την ορνιθοπανίδα των περιοχών NATURA 2000 στη Κρήτη.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των δράσεών του, έτσι ώστε η εκστρατεία ενημέρωσης να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από δύο έρευνες με τη μορφή ερωτηματολογίων, οι οποίες θα γίνουν στην αρχή και στο μέσο του προγράμματος αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί μια ποιοτική αποτίμηση των αλλαγών στις στάσεις του πληθυσμού απέναντι στη βιοποικιλότητα και στις περιοχές NATURA 2000, αλλά και εκτίμηση της επιθυμίας τους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν περιβαλλοντικά ωφέλιμες οικονομικές δραστηριότητες, ως απόρροια των δράσεων του έργου.

Τίτλος “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη" [LIFE13INF/GR/000188]

Διάρκεια: 01/07/2014 – 31/12/2018

Προϋπολογισμός έργου: 1.085.171 €

Επιλέξιμες δαπάνες έργου: 1.061.921 €

Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 530.960 € (ποσοστό 50% επιλέξιμων δαπανών)

Ιδία συμμετοχή εταίρων: 382.241 €.

Το έργο χρηματοδοτούν επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το ποσό των 100.000 €, το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 27.000 € και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης με το ποσό των 45.000 €.