Στόχοι

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας εκστρατείας περιβαλλοντικής ενημέρωσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας της Κρήτης για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Κύριοι στόχοι των δράσεων περιβαλλοντικής επικοινωνίας που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, είναι:

  1. η ενημέρωση για την οικολογική αξία των περιοχών NATURA 2000 στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Δικτύου NATURA 2000 και την ενσωμάτωσή τους σε δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη «πράσινης» οικονομίας στον αγροτικό χώρο,
  2. η αλλαγή στάσης του τοπικού πληθυσμού απέναντι στις προστατευόμενες περιοχές, έτσι ώστε να μην θεωρούνται ανασταλτικός παράγοντας, αλλά κίνητρο για ισόρροπη τοπική ανάπτυξη, και
  3. η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (εργαζόμενοι στον τουρισμό, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, φοιτητές) για να συμμετέχουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και να αναγνωρίζουν τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος ως ευκαιρία για τοπική ανάπτυξη.

Τέλος, το έργο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη και άλλων πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής επικοινωνίας σε άλλες περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του έργου, θα εκδοθεί ένας Οδηγός Επικοινωνίας για την οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων των περιοχών του δικτύου NATURA 2000.