21η Μαΐου, Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο Natura 2000

Η 21η Μαΐου είναι η ημέρα που είναι αφιερωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo Δίκτυο Natura 2000. Παρά την εικοσαετή και πλέον θέσπιση του Δικτύου, ελάχιστα είναι γνωστά για αυτό. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής (Natura Day) συμπληρώνει εφέτος τα τρία χρόνια και θεσμοθετήθηκε με σκοπό την ευρύτερη και καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για το Δίκτυο, τις υπηρεσίες και τα οφέλη που αποφέρει στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 αποτελεί το βασικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και το μεγαλύτερο δίκτυο προστασίας της άγριας ζωής στον κόσμο. Αποτελείται από ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της κάθε περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 έγινε με βάση τους τύπους των οικοτόπων, καθώς την έκταση που καταλαμβάνουν σε καθεμιά από αυτές, και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούν.

Η προστασία και η διατήρηση των οικοσυστημάτων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 παρέχει σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και διαφύλαξη του πολιτιστικού τοπίου ως ένα κοινό έργο φύσης και ανθρώπων. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα συγκεκριμένα οφέλη αποτιμώνται στα 200-300 δις ευρώ ετησίως.

Σήμερα, το Δίκτυο Natura 2000 αριθμεί πάνω από 26.000 περιοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικής έκτασης 850.000 τ.χλμ., που αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% του ευρωπαϊκού εδάφους. Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 419 περιοχές.

Το δίκτυο Natura 2000 στη Κρήτη καλύπτει περίπου το 30% της έκτασης του νησιού και περιλαμβάνει 53 περιοχές. Η βιοποικιλότητα της Κρήτης είναι από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε ενδημισμό, αποτέλεσμα της φυσικής απομόνωσης του νησιού από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.  

Η συνεχής κατοίκηση της Κρήτης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στηρίχθηκε στους τοπικούς φυσικούς πόρους του νησιού. Με τη σειρά τους, οι πολύτιμοι αυτοί πόροι διαμόρφωσαν την τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική παράδοση, με αποτέλεσμα σήμερα να μπορούμε να μιλάμε για ένα ενιαίο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο νησί. Το Δίκτυο Natura 2000 στη Κρήτη διασφαλίζει ότι τα τοπικά οικοσυστήματα θα είναι πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα και θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν με τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε μια βιώσιμη αγροτική και οικοτουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές, αλλά και στην υγεία, ευημερία και πολιτιστική άνθιση της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης.