Το LIFE Natura2000Value Crete δικτυώθηκε με δύο ακόμα έργα LIFE

Η δικτύωση μεταξύ των προγραμμάτων LIFE, θεωρείται από τις βασικές δράσεις των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων, ενδυναμώνει το κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων, τόσο στις χώρες εφαρμογής, όσο και σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που αποτυπώνονται στις ετήσιες αναφορές των προγραμμάτων, αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής των επόμενων διαχειριστικών περιόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete έχει ήδη έρθει σε επαφή με αντίστοιχα προγράμματα LIFE, με πιο πρόσφατη συνεργασία τα έργα LIFE ForestLife (LIFE14 GIE/GR/000304 “Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα» και LIFE ΦΥΣΗ (LIFE ElClimA) “Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή” (LIFE13 NAT/GR/000909).

Το LIFE ForestLife αποσκοπεί στην ενίσχυση των συνεργασιών, στη διάδοση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ όλων όσων δραστηριοποιούνται στα δάση του Δικτύου Natura 2000, στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών, αλλά και των λοιπών οργανισμών και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εργάζονται για τα δάση εντός του Natura 2000, στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των χρηστών των δασών, καθώς και στην ανάδειξη των ίδιων των δασικών περιοχών του Natura 2000 και των ωφελειών που προκύπτουν από την προστασία και διατήρησή τους.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://ecovalue-crete.eu/el/node/282

Το LIFE ElClimA αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα από μια σειρά διαχειριστικών δράσεων. Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα είδη πουλιών της Ελλάδας, καθώς στη χώρα μας, και συγκεκριμένα, στα νησιά και τις νησίδες του Αιγαίου, φιλοξενείται περισσότερο από το 85% του συνολικού αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους παγκοσμίως. 

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://ecovalue-crete.eu/el/node/284