Παραγωγή πέντε ενημερωτικών πινακίδων (Notice boards) για την προώθηση και προβολή του προγράμματος LIFE Natura2000 Value Crete

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και η επιστημονική ομάδα του LIFE Natura2000 Value Crete παρήγαγαν πέντε ενημερωτικές πινακίδες (Notice boards) στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής του προγράμματος. Πρόκειται για τέσσερις που αφορούν καθεμία από τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Κρήτης και μία γενικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, σε καθεμία από αυτές γίνεται περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από περιοχές NATURA 2000 της κάθε ΠΕ καθώς και χάρτες των περιοχών. Οι πινακίδες πρόκειται να τοποθετηθούν σε σημεία που θα είναι προσιτά και ορατά στο κοινό, στις επιμέρους ΠΕ και θα βρίσκονται υπό την επίβλεψη και συντήρηση της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.