Οι ενημερωτικές πινακίδες (Notice boards) του έργου είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό

Η τελευταία ενημερωτική πινακίδα του έργου τοποθετήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στο Ηράκλειο. Σε αυτή γίνεται περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης, καθώς και χάρτης με αυτές. Αντίστοιχα, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες για καθεμία από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Κρήτης σε καίρια σημεία των ΠΕ.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura 2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).