3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ) με την Επιτροπή Συντονισμού Έργου (PSC) «LIFE Natura 2000 Value Crete»

Την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ) με την Επιτροπή Συντονισμού Έργου (PSC) «LIFE Natura 2000 Value Crete».

Στη συνάντηση, εκτός των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και της Επιτροπής Συντονισμού του Έργου, παρευρέθηκαν ως ομιλητές η κα. Ευγενία Στυλιανού, Γεωπόνος MSc, Τμήμα Προγραμματισμού Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ και η κα. Αλίκη Καρούσου, MSc, PhD, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος της συνάντησης ήταν αφενός η παρουσίαση στους κοινωνικούς εταίρους της πορείας του έργου "LIFE Natura2000Value Crete", και αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις διάφορες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας - κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπου εκπρόσωποι των αλιέων εξέφρασαν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη ανάδειξης και επίλυσής τους από τους αντίστοιχους φορείς.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).