Συμμετοχή του έργου LIFE Natura2000 Value Crete στη συνάντηση EU LIFE Platform με τίτλο «Κοστολογώντας τη Γη; – Μετάφραση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις πρακτικές λήψης αποφάσεων»

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Τετάρτη, Μάιος 10, 2017 - 11:00 έως Παρασκευή, Μάιος 12, 2017 - 18:00

Το πρόγραμμα EU LIFE, σε συνεργασία με το έργο LIFE Viva Grass διοργάνωσαν συνάντηση των έργων LIFE σχετικά με τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες με τίτλο: «Κοστολογώντας τη Γη; - Μετάφραση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις πρακτικές λήψης αποφάσεων», στις 10 - 12 Μαΐου 2017 στην Εσθονία. Το έργο LIFE Natura2000 Value Crete συμμετείχε στη συνάντηση και ο Συντονιστής του έργου, Δρ. Μιχάλης Προμπονάς παρουσίασε τις δράσεις της επικοινωνιακής στρατηγικής που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και εκείνες που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον.

Λίγα λόγια για το πλαίσιο της συνάντησης 

Παρά τις εκτεταμένες προσπάθεις διατήρησης, η άποψη ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις έχουν αποτύχει να περιορίσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας αυξάνεται ολοένα. Πιθανές λύσεις που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και επίμαχα ζητήματα, είναι η απόδοση αξιών στα οφέλη που παρέχουν τα οικοσυστήματα στην ανθρωπότητα (οικοσυστημικές υπηρεσίες) και η ενσωμάτωση αυτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διατήρηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Ο Στόχος 2 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2020 επιδιώκει να διατηρήσει και να αποκαταστήσει τα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες τους σε όλα τα κράτη-μέλη, με εμφανή οφέλη στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Τον Οκτώβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια Ενδιάμεση Αναφορά της Στρατηγικής. Η αναφορά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόοδος όσον αφορά δράσεις βελτίωσης της πολιτικής και της γνώσης για το περιβάλλον, όπως ορίζει ο Στόχος 2, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες δραστηριότητες αποκατάστασης στα κράτη-μέλη. Εντούτοις, αυτό δεν έχει σταματήσει την τάση υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. 

Η συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το Περιβαλλοντικό Φόρουμ της Βαλτικής (Baltic Environmental Forum), υπό την αιγίδα του έργου LIFE 13 Viva Grass Project*, προσπάθησε να αναδείξει τεχνικές αποκατάστασης, καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης και της κατανόησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, νέες διαχειριστικές πρωτοβουλίες και προκλήσεις στην διακυβέρνηση που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Η εκδήλωση παρείχε απαντήσεις και λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικής σημασίας στο να υπερνικηθούν κάποια σημαντικά εμπόδια και στενωποί, με σκοπό την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. 

Η προσέγγιση του Προγράμματος EU LIFE και των διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται υπό εξέλιξη, συνάδει με πολιτικές περιβαλλοντικής διατήρησης, παρέχοντας παραδείγματα αειφορικών πρακτικών για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Η συνάντηση κινήθηκε γύρω από 3 θεματικές ενότητες: 

  • Ο ρόλος των προγραμμάτων LIFE στην ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων για τον ορισμό/χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.
  • Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, τα αποτελέσματα, τα εύρηματα καθώς και τα εμπόδια αυτής της διαδικασίας, αλλά και πρακτικά παραδείγματα από έργα LIFE.
  • Η εφαρμογή της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων. Μαθήματα που μπορεί να πάρει κάποιος από τα έργα LIFE και χρήση των αποτελεσμάτων τους στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση επισκέφτηκαν τοποθεσίες στην Εσθονία, όπου είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να εξετάσουν την εφαρμογή της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών τόσο σε αγροτικά, όσο και αστικά περιβάλλοντα, καθώς και πρακτικές λύσεις. Στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες εξέτασεις διάφορες λύσεις και πρακτικές. Τα συμπεράσματα από τη συνάντηση θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Directorate) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και σε άλλους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής.