Νέα έκθεση για την κατάσταση διατήρησης ειδών και οικοτόπων από την ΕΕ

Κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση διατήρησης και τις τάσεις των ειδών και των τύπων οικοτόπων που προστατεύονται βάσει των οδηγιών της ΕΕ. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η πιο πρόσφατη έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται και μια συνοπτική αξιολόγηση του Δικτύου NATURA 2000.
Ο παρών κύκλος υποβολής εκθέσεων αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον εκτεταμένη διαδικασία συλλογής δεδομένων που έχει επιχειρηθεί ποτέ σχετικά με την κατάσταση της φύσης στην Ευρώπη. Η έκθεση παρέχει ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις όσον αφορά όλα τα είδη άγριων πτηνών που απαντούν στην ΕΕ (460 είδη), 233 τύπους οικοτόπων και σχεδόν 1.400 άλλα άγρια φυτά και ζώα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Οι γνώσεις αυτές θα κατευθύνουν τη δράση της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα κατά τα προσεχή έτη, παρέχοντας καίριο δείκτη αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030.
Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020